Сряда, 21.11.2018


О Б Я В И

Публикувано на 09 Февруари 2018 г.

ПРОТОКОЛ

   за резултати от проведения конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Системен администратор” при Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед №РД-13-120/06.12.2017 г. на Председателя на съда

   І. Резултати от проведения конкурс за длъжността “Системен администратор” в Административен съд – Благоевград:

Вх. № и дата
на заявлението
Име, Презиме, Фамилия ОБЩА ОЦЕНКА
 2/19.12.2017г.   Людмил Занков Мездрички   5,50 


    ІІ. Класиране на успешно издържалите конкурса кандидати за длъжността “Системен администратор” в Административен съд – Благоевград:

   МЯСТО       Име, Презиме, Фамилия       ОБЩА ОЦЕНКА   
 1   Людмил Занков Мездрички   5,50 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Василка Каламска)
                                      2. /П/
                                      (Станимир Лазаров)

Публикувано на 07 Февруари 2018 г.ПРОТОКОЛ

за резултатите от проведения конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността “Съдебен деловодител” (1 щ. бр.) в Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-119/06.12.2017 г. на Председателя на съда


   І. Резултати от проведения конкурс за длъжността “Съдебен деловодител” в Административен съд – Благоевград:

  Вх. №      Име, Презиме, Фамилия    ОЦЕНКА/
  ОБЩ СБОР  
ТОЧКИ   
 1  Лилия Валериева Гоцева   29 точки 
 3  Мирослава Каменова Ибишева   17 точки 
 6  Венера Андреева Марковска   9 точки 
 7  Мариела Асенова Златанова   13 точки 
 8  Нина Даниелова Найденова   28 точки 
 9  Христина Атанасова Пашова   27 точки 
 10  Радостина Смиленова Борисова   20 точки 


   ІІ. Класиране на успешно издържалите конкурса кандидати за длъжността “Съдебен деловодител” в Административен съд – Благоевград:

  МЯСТО      Име, Презиме, Фамилия    ОЦЕНКА/
  ОБЩ СБОР  
ТОЧКИ   
 1.   Лилия Валериева Гоцева   29 точки 
 2.   Нина Даниелова Найденова   28 точки 
 3.   Христина Атанасова Пашова   27 точки 
 4.   Радостина Смиленова Борисова   20 точки 
 5.   Мирослава Каменова Ибишева   17 точки ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)

                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Василка Каламска)
                                      2. /П/
                                      (Любен Любенов)

Публикувано на 22 януари 2018 г.

Списък на допуснати кандидат до участие във втория етап от конкурса за назначаване на съдебен служител на длъжността “Системен администратор”(1 щ. бр.) в Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед
№ РД-13-120/06.12.2017 г. на Председателя на съда:


1. Людмил Занков Мездрички - Вх. № 2/19.12.2017 г.

    Вторият етап от конкурса - събеседване с кандидата, с цел установяване на професионалните качества и изпълнението на изискванията за длъжността, за назначаване на длъжността “Системен администратор” (1 щ. бр.), ще се проведе на 08.02.2018 година от 11.00 часа в сградата на Административен съд - Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 47, ет.3, Зала №2.

    Кандидатът следва да се яви в посочената зала и да заеме мястото си не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди започване на изпита.

   Настоящият списък се обяви на таблото за съобщения в Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда на 22.01.2018 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)

                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Василка Каламска)
                                      2. /П/
                                      (Станимир Лазаров)
Публикувано на 22 Януари 2018 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие във втория етап от конкурса за назначаване на съдебен служител на длъжността “Съдебен деловодител”(1 щ. бр.) в Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед
№ РД-13-119/06.12.2017 г. на Председателя на съда:1. Лилия Валериева Гоцева - Вх. № 1/18.12.2017 г.
2. Мирослава Каменова Ибишева - Вх. № 3/22.12.2017 г.
3. Илияна Иванова Караджова - Вх. № 4/05.01.2018 г.
4. Вътка Танчева Маринова - Вх. № 5/09.01.2018 г.
5. Венера Андреева Марковска – Вх. № 6/10.01.2018 г.
6. Мариела Асенова Златанова – Вх. № 7/11.01.2018 г.
7. Нина Даниелова Найденова - Вх. № 8/12.01.2018 г.
8. Христина Атанасова Пашова - Вх. № 9/12.01.2018 г.
9. Радостина Смиленова Борисова - Вх. № 10/15.01.2018 г.

   Писменият изпит – тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (ЗСВ, ПАС), за назначаване на длъжността “Съдебен деловодител” (1 щ. бр.), ще се проведе на 06.02.2018 година от 11.00 часа в сградата на Административен съд - Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 47, ет.3, Зала №1.
   Кандидатите следва да се явят в посочената зала и да заемат местата си не по-късно от 15 минути преди започване на изпита.
   Настоящият списък се обяви на таблото за съобщения в Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда на 22.01.2018 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)

                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Василка Каламска)
                                      2. /П/
                                      (Любен Любенов)

Публикувано на 14 Декември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

   Със Заповед №РД-13-119/06.12.2017 г. на Председателя на Административен съд – Благоевград е обявен конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността “Съдебен деловодител” (1 щ. бр.) в Административен съд – Благоевград, при следните условия:
   І. Минимални и специфични изисквания към кандидатите, предвидени в нормативни актове и определени от административния ръководител за заемане на длъжността:
   А/ Да отговарят на изискванията на чл.136 от ПАС;
   Б/ Минимална степен на завършено образование – средно;
   В/ Да не са налице обстоятелствата по чл.137 от ПАС вр.чл.107 а, ал.1 от КТ.
   Г/ Отлични познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване, компютърна грамотност;
   Д/ Отлични комуникативни умения, работа с граждани и в екип.
   ІІ. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:
   А/ Първи етап – допускане до конкурса на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията за заемане на длъжността.
   Б/ Втори етап - писмен изпит - тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/.
   ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:
   1. Писмено заявление (по образец);
   2. Професионална автобиография;
   3. Декларация от кандидата по чл.141, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС (по образец);
   4. Декларация от кандидата по чл.107 а, ал.1 от КТ (по образец);
   5. Диплома за завършена степен на образование (копие);
   6. Свидетелство за съдимост - издадено за участие в конкурс по ЗСВ(оригинал);
   7. Медицинско свидетелство за работа – със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания (оригинал);
   8. Документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (копие);
   9. Други документи, удостоверяващи квалификация и умения във връзка с обявената длъжност.
   ІV. Място и срок за подаване на заявление за участие:
   Заявлението за участие в конкурса и документите, приложени към него, се подават в Административен съд – гр.Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 47, ет.3, стая №9 всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в един централен ежедневник. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител (с нотариално заверено пълномощно).
   V. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - таблото за съобщения и интернет страницата на съда - http://www.acbl.bg/.
   VІ. Описание на длъжността: Съдебният деловодител окомплектова и придвижва образуваните и разпределени на съдия-докладчик входящи документи - прилага новопостъпили документи (подрежда и номерира документите към делата); подготвя делата за доклад; изпълнява указанията на съдията докладчик по делото; изготвя списъци на призовани за първо съдебно заседание лица; изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата; вписва данни по делата и прави справки.
   VІІ. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 606.00 лв.
   Допълнителна информация за конкурса може да се получи на тел.073/872684. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в стая №9, Административен съд – Благоевград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
БЛАГОЕВГРАД:                   /П/
                                    /МАРИЯ ТОДОРОВА/

   Обявата е публикувана във вестник „Сега”, брой 291 от 14.12.2017г.

   Приложения:
 Заявление  Заявление
 Декларация от кандидата по чл.141, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС.  Декларация 1
 Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.  Декларация 2

Публикувано на 14 Декември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

   Със Заповед №РД-13-120/06.12.2017 г. на Председателя на Административен съд – Благоевград е обявен конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността “Системен администратор” (1 щ. бр.) в Административен съд – Благоевград при следните условия:
   І. Минимални и специфични изисквания към кандидатите, предвидени в нормативни актове и определени от административния ръководител за заемане на длъжността:
   А/ Да отговарят на изискванията на чл.136 от ПАС;
   Б/ Висше образование с компютърна квалификация и образователна степен - бакалавър;
   В/ Трудов стаж по специалността - минимум 3(три) години;
   Г/ Да не са налице обстоятелствата по чл.137 от ПАС вр.чл.107 а, ал.1 от КТ.
   Д/ Отлични познания по компютърна техника, деловодни, мрежови и информационни системи;
   Е/ Комуникативност, организираност, умения за работа в екип.

   ІІ. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:
   А/ Първи етап – допускане до конкурса на кандидатите, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността.

   Б/ Втори етап – събеседване с кандидатите, с цел установяване професионалните качества на кандидатите и изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

   ІІІ. Необходими документи, място и срок за подаването им:
   1. Писмено заявление (по образец);
   2. Професионална автобиография;
   3. Декларация от кандидата по чл.141, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС (по образец);
   4. Декларация от кандидата по чл.107 а, ал.1 от КТ (по образец);
   5. Диплома за завършена степен на образование (копие);
   6. Свидетелство за съдимост - издадено за участие в конкурс по ЗСВ(оригинал);
   7. Медицинско свидетелство за работа – със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания (оригинал);
   8. Документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (копие);
   9. Други документи, удостоверяващи квалификация и умения във връзка с обявената длъжност.

   IV. Място и срок за подаване на заявление за участие:
   Заявлението за участие в конкурса и документите, приложени към него, се подават в Административен съд – гр.Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 47, ет.3, стая №9 всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в един централен ежедневник. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител (с нотариално заверено пълномощно).

   V. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - таблото за съобщения и интернет страницата на съда - http://www.acbl.bg/.

   VІ. Описание на длъжността: Системният администратор подпомага административния ръководител и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда. Отговаря за програмното и технологично осигуряване на компютърната техника. Осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства. Прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им.

   VІІ. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 1030.00 лева.
   Допълнителна информация за конкурса - на тел.073/872684.    Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в стая №9, Административен съд – Благоевград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
БЛАГОЕВГРАД:                   /П/
                                    /МАРИЯ ТОДОРОВА/

   Обявата е публикувана във вестник „Сега”, брой 291 от 14.12.2017г.

   Приложения:
 Заявление  Заявление
 Декларация от кандидата по чл.141, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС  Декларация 1
 Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.  Декларация 2
Публикувано на 16 Ноември 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от проведения изпит в конкурса за заемане на 2 бр. свободни длъжности “Съдебен помощник” при Административен съд - Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-78/20.08.2015 год. на Председателя на съда и класиране на кандидатите


   І. Резултати от проведения конкурс за заемане на 2 бр. свободни длъжности “Съдебен помощник” в Административен съд – Благоевград:

Вх.№ и дата на
 заявление 
ИМЕ ОЦЕНКА
ОТ
 ПИСМЕН 
ИЗПИТ
ОЦЕНКА
ОТ
УСТЕН
ИЗПИТ
   БАЛ   
 4/12.09.2015 г.  Еми Бинкова Маджарова   5.50   5.00   10.50 
 5/14.09.2015 г.  Гергана Стойчева Георгиева   6.00   6.00   12.00 
 7/15.09.2015 г.  Савина Валентинова Гюрова   4.50   4.17    8.67 
 9/16.09.2015г.  Григор Николов Мавродиев   6.00   5.50   11.50 
10/17.09.2015 г.  Силвия Стоянова Смилянова   5.50   5.50   11.00 
11/17.09.2015 г.  Мария Петрова Стипцова   5.17   5.33   10.50 
14/18.09.2015 г.  Бойка Тодорова Манасиева   4.17   5.00    9.17 
18/24.09.2015 г.  Соня Ангелова Сотирова   5.33   4.50    9.83 
20/25.09.2015 г.  Александра Владимирова
 Стоянова 
 5.33   5.00   10.33 


   ІІ. Класиране на кандидатите в конкурса за заемане на 2 бр. свободни длъжности “Съдебен помощник” в Административен съд – Благоевград:

  МЯСТО      ИМЕ       БАЛ   
 1.   Гергана Стойчева Георгиева   12.00 
 2.   Григор Николов Мавродиев   11.50 
 3.   Силвия Стоянова Смилянова   11.00 
 4.   Еми Бинкова Маджарова   10.50 
 4.   Мария Петрова Стипцова   10.50 
 5.   Александра Владимирова Стоянова   10.33 
 6.   Соня Ангелова Сотирова     9.83 
 7.   Бойка Тодорова Манасиева    9.17 
 8.   Савина Валентинова Гюрова    8.67                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
                                    /Марияна Мицева/
                      ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      /Стоянка Пишиева-Сахатчиева/
                                      2. /П/
                                      /Иван Шекерлийски/
                                      3. /П/
                                      /Василка Каламска/Публикувано на 26 октомври 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Списък на допуснатите до устен изпит кандидати в конкурса за заемане на 2 бр. свободни длъжности “Съдебен помощник” при Административен съд - Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-78/20.08.2015 год. на Председателя на съда:

Вх.№ и дата
на заявление
ИМЕ ОЦЕНКА
   1/03.09.2015 г.       Мартин Красимиров Крачунов       4.50   
   4/12.09.2015 г.       Еми Бинкова Маджарова       5.50   
   5/14.09.2015 г.       Гергана Стойчева Георгиева       6.00   
   7/15.09.2015 г.       Савина Валентинова Гюрова       4.50   
   9/16.09.2015г.       Григор Николов Мавродиев       6.00   
   10/17.09.2015 г.       Силвия Стоянова Смилянова       5.50   
   11/17.09.2015 г.       Мария Петрова Стипцова       5.17   
   13/18.09.2015 г.       Живка Иванова Юрукова       5.33   
   14/18.09.2015 г.       Бойка Тодорова Манасиева       4.17   
   16/24.09.2015 г.       Евелина Божидарова Николова       5.33   
   17/24.09.2015 г.       Наташа Венциславова Читакова       5.50   
   18/24.09.2015 г.       Соня Ангелова Сотирова       5.33   
   19/24.09.2015 г       Василка Ивайлова Стоянова       5.00   
   20/25.09.2015 г.       Александра Владимирова Стоянова       5.33   
   21/25.09.2015 г       Соня Костадинова Трендафилова       4.50   

   Устният изпит ще се проведе на 12.11.2015 година от 13.00 часа в сградата на Административен съд – Благоевград, Зала № 1. Кандидатите следва да се явят в посочената зала и да заемат местата си не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди започването на изпита.


               ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
                                    /Марияна Мицева/
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      /Стоянка Пишиева-Сахатчиева/
                                      2. /П/
                                      /Иван Шекерлийски/Публикувано на 26 октомври 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Списък на недопуснатите до устен изпит кандидати в конкурса за заемане
на 2 бр. свободни длъжности “Съдебен помощник” при Административен съд - Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-78/20.08.2015 год. на Председателя на съда:


Вх.№ и дата
на заявление
ИМЕ ОЦЕНКА
   2/04.09.2015 г.       Магдалена Радославова Войнова       4.00   
   3/08.09.2015 г.       Михаела Нелкова Анастасова       3.00   
   15/24.09.2015 г.       Георги Методиев Велков       3.83   


   

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
                                    /Марияна Мицева/
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      /Стоянка Пишиева-Сахатчиева/
                                      2. /П/
                                      /Иван Шекерлийски/
Публикувано на 22 октомври 2015 г.

ПРОТОКОЛ

   за резултатите от проведения конкурс за заемане на 1бр. длъжност “Системен администратор І-ва степен” при Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед №РД-13-79/20.08.2015 г. на Председателя на съда и класиране на кандидатите

   Днес, 20 октомври 2015 година, на основание Заповед № РД-13-93/01.10.2015 година на Председателя на Административен съд - Благоевград, комисия в състав:

      Председател:   Марияна Ангелова Мицева – Заместник-председател на Административен съд - Благоевград

              Членове:
                                      1. Василка Сотирова Каламска – Съдебен администратор на Административен съд – Благоевград
                                      2. Станимир Иванов Лазаров – Системен администратор І-ва степен в Окръжна прокуратура – Благоевград

   След извършеното независимо оценяване на кандидатите, Комисията определи следните резултати:

   І. Резултати от проведения конкурс за длъжността “Системен администратор І-ва степен” в Административен съд – Благоевград:

Вх. № и дата
на заявлението
Име, Презиме, Фамилия ОБЩА ОЦЕНКА
 6/14.09.2015г.   Йордан Костадинов Йорданов   4,92 


    ІІ. Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността “Системен администратор І-ва степен” в Административен съд – Благоевград:

   МЯСТО       Име, Презиме, Фамилия       ОБЩА ОЦЕНКА   
 1   Йордан Костадинов Йорданов   4,92 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)
                                ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Василка Каламска)
                                      2. /П/
                                      (Станимир Лазаров)

Публикувано на 02 октомври 2015 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие във втори етап от конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “Системен администратор І-ва степен” при Административен съд - Благоевград, обявен със Заповед №РД-13-79/20.08.2015 г. на Председателя на съда:


1. Йордан Костадинов Йорданов – Вх. № 6/14.09.2015 г.
2. Илия Богомилов Касапов - Вх. № 8/16.09.2015 г.

    Събеседването, с цел установяване професионалните качества на кандидатите и изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, ще се проведе на 20.10.2015 година от 14.00 часа в сградата на Административен съд - гр.Благоевград, ул. ”Тодор Александров” № 47 А, ет.3, Зала №2, като кандидатите са длъжни да се явят в посочената зала и да заемат местата си не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди започването на изпита.

   Настоящият списък се обяви на таблото за съобщения в Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда на 02.10.2015 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)

                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Василка Каламска)
                                      2. /П/
                                      (Станимир Лазаров)
Списък на недопуснатите кандидати до участие във втори етап от конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “Системен администратор І-ва степен” при Административен съд - Благоевград, обявен със Заповед №РД-13-79/20.08.2015 г. на Председателя на съда:


1. Людмил Занков Мездрички - Вх. № 12/17.09.2015 г.


   Мотиви: – Към заявлението не е представен: документ за завършено висше образование с образователна степен – магистър, съгласно Раздел І, б.Б от обявлението за провеждане на конкурса.

   Настоящият списък се обяви на таблото за съобщения в Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда на 02.10.2015 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)

                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Василка Каламска)
                                      2. /П/
                                      (Станимир Лазаров)


Публикувано на 02 октомври 2015 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие във втори етап от конкурса за заемане на 2 бр. свободни длъжности “Съдебен помощник” при Административен съд - Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-78/20.08.2015 год. на Председателя на съда:1. Мартин Красимиров Крачунов - Вх.№ 1/03.09.2015 год.
2. Магдалена Радославова Войнова - Вх.№ 2/04.09.2015 год.
3. Михаела Нелкова Анастасова - Вх.№ 3/08.09.2015 год.
4. Еми Бинкова Маджарова - Вх.№ 4/12.09.2015 год.
5. Гергана Стойчева Георгиева - Вх.№ 5/14.09.2015 год.
6. Савина Валентинова Гюрова - Вх.№ 7/15.09.2015 год.
7. Григор Николов Мавродиев - Вх.№ 9/16.09.2015 год.
8. Силвия Стоянова Смилянова - Вх.№ 10/17.09.2015 год.
9. Мария Петрова Стипцова - Вх.№ 11/17.09.2015 год.
10. Живка Иванова Юрукова - Вх.№ 13/18.09.2015 год.
11. Бойка Тодорова Манасиева – Вх.№ 14/18.09.2015 год.
12. Георги Методиев Велков - Вх.№ 15/24.09.2015 год.
13. Евелина Божидарова Николова - Вх.№ 16/24.09.2015 год.
14. Наташа Венциславова Читакова - Вх.№ 17/24.09.2015 год.
15. Соня Ангелова Сотирова - Вх.№ 18/24.09.2015 год.
16. Василка Ивайлова Стоянова - Вх.№ 19/24.09.2015 год.
17. Александра Владимирова Стоянова - Вх.№ 20/25.09.2015 год.
18. Соня Костадинова Трендафилова - Вх.№ 21/25.09.2015 год.

   Писменият изпит – по административноправен казус върху материята, включена в Конспекта на устния изпит ще се проведе на 21.10.2015 година от 10,00 часа в сградата на Стопански факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски” - гр.Благоевград, Учебен корпус 3, ул.”Крали Марко” № 2, зала 3205, ет. 2, като кандидатите са длъжни да се явят в посочената зала и да заемат местата си не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди започването на изпита.
   До трети етап от конкурса (устен изпит) ще бъдат допуснати само кандидатите, издържали писмения изпит с оценка над Добър 4.00. Кандидатите с оценка Добър 4.00 и по-ниска не се допускат до третия етап от конкурса.
   Датата на провеждане на третия етап от конкурса ще се обяви на информационното табло в сградата на Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда след обявяване на резултатите от писмения изпит.
   Методическите указания за провеждане на конкурса за длъжността “съдебен помощник” са на разположение при Главен специалист “Човешки ресурси”, стая № 9, Административен съд – Благоевград.
   Настоящият списък се обяви на таблото за съобщения в Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда на 02.10.2015 година.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)

                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                      2. /П/
                                      (Иван Шекерлийски)
                                      3. /П/
                                      (Василка Каламска)
Публикувано на 23 септември 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ      УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

      Уведомяваме Ви, че във връзка с проведена процедура по смяна на банката, обслужваща Аминистративен съд – Благоевград, банковите сметки, публикувани на интернет страницата на съда ще бъдат актуални до 30.09.2015г. включително.
      Информация за новите банкови сметки ще бъде публикувана на 01.10.2015 г.


                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ
                                                                                           (Мария Тодорова)

Публикувано на 27 август 2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

   Със Заповед №РД-13-78/20.08.2015г. на Председателя на Административен съд – Благоевград е обявен конкурс за заемане на 2 бр. свободни длъжности “Съдебен помощник” в Административен съд – Благоевград, при следните условия:
   І. Минимални и специфични изисквания към кандидатите предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
   А/ Да имат само българско гражданство;
   Б/ Да са навършили пълнолетие;
   В/ Да не са поставени под запрещение;
   Г/ Да не страдат от психическо заболяване;
   Д/ Да не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
   Е/ Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност ;
   Ж/ Да имат висше образование по специалност „Право”;
   З/ Да са преминали изискуемия стаж по ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност;
   И/ Да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
   Й/ Да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;
   К/ Да не са налице обстоятелствата по чл.132 от ПАС вр.чл.107 а, ал.1 от КТ.
   ІІ. Специфични изисквания, определени от административния ръководител на Административен съд – Благоевград, съгласно чл.135, ал.1, т.3 от ПАС:
   А/ Компютърна грамотност;
   Б/ Умения за работа с правно-информационни системи;
   В/ Комуникативност, организираност, лоялност;
   Г/ Умения за работа в екип;
   Д/ Отлично познаване и работа с нормативни документи.
   ІІІ. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:
   А/ Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията за заемане на длъжността. В списъка на допуснатите кандидати ще бъде посочена датата на провеждане на втория етап от конкурса, началния час и мястото на провеждането му.
   Б/ Втори етап - писмен изпит по административно-правен казус. Писмените работи ще се оценяват по шестобалната система (от 2 до 6).
   В/ Трети етап – устен изпит върху въпроси от конспект по административно-правни науки. До трети етап на конкурса ще бъдат допуснати само кандидатите, издържали писмения изпит с оценка над Добър 4.00. Знанията на кандидатите ще се оценяват по шестобалната система (от 2 до 6).
   Резултатът от изпита на всеки един кандидат е сбор от оценката от писмения и от устния изпит.
   Конкурса ще бъде проведен по одобрена от председателя на съда методика, която ще се предоставя на кандидатите при подаване на заявленията за участие в конкурса.
   ІV. Необходими документи, място и срок за подаването им:
   За участие в конкурса кандидатите подават писмено заявление (по образец), съдържащо трите имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата, както и длъжността за която се кандидатства.
   Към заявлението се прилагат:
   1. Подробна професионална автобиография, подписана от кандидата;
   2. Декларация от кандидата по чл.136, ал.2, т.1 и т.2 и чл.11, ал.2 от ПАС (по образец);
   3. Декларация от кандидата по чл.107 а ал.1 от КТ (по образец);
   4. Копие от диплома за завършено висше юридическо образование( заверено от кандидата);
   5. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност( заверено от кандидата);
   6. Свидетелство за съдимост(оригинал);
   7. Медицинско свидетелство за работа(оригинал);
   8. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж на кандидата (заверени от кандидата);
   9. Копия от документи за компютърна грамотност;
   10. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
   11. Други документи, удостоверяващи обстоятелства, свързани със заемане на длъжността.
   V. Място и срок за подаване на заявление за участие:
   Заявлението за участие в конкурса и документите, приложени към него се подават в Административен съд – гр.Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 47, вх.А, ет.3, стая №9 (главен специалист-човешки ресурси) всеки работен ден, в едномесечен срок, считано от датата на публикуване на обявата в един централен ежедневник, от 9.00 до 17.00 часа. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител (нотариално заверено пълномощно).
   VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - таблото за съобщения в сградата на Административен съд – Благоевград и на интернет страницата на съда - http://www.acbl.bg/.
   VІІ. Описание на длъжността: Съдебният помощник подпомага съдиите в тяхната работа. Извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна. Подпомага образуването на делата и следи за спазване на законоустановените срокове. Изготвя проекти на съдебни актове. Проучва, анализира и обобщава съдебната практика. Изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания. Дава мнения по дела, изготвя доклади и становища по правни въпроси.
   VІІІ. Минимален размер на основната заплата за длъжността – съгласно ЗСВ.
   Допълнителна информация за конкурса може да се получи на тел.073/872684 – главен специалист-човешки ресурси при Административен съд – Благоевград, където на разположение на кандидатите са копия от длъжностната характеристика за длъжността и одобрената методика за провеждане на конкурса. Образци на заявлението, декларациите по т.ІV.2 и т.ІV.3 и конспект за провеждане на устния изпит са публикувани на интернет-страницата на съда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
БЛАГОЕВГРАД:                  /П/
                                    /МАРИЯ ТОДОРОВА/

   Обявлението е публикувано във вестник „Новинар”, бр.200 от 27.08.2015 г.

   Приложения:
 Заявление  Заявление
 Декларация по чл. 136, ал.2, т.1 и т.2 и чл.11, ал.2 от Правилника за администрацията в съдилищата вр. чл.162 от ЗСВ.  Декларация 1
 Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.  Декларация 2
 Конспект  Конспект

Публикувано на 27 август 2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

   Със Заповед №РД-13-79/20.08.2015г. на Председателя на Административен съд – Благоевград е обявен конкурс за заемане на 1 бр. длъжност “Системен администратор І-ва степен” при Административен съд – Благоевград, при следните условия:
   І. Минимални и специфични изисквания към кандидатите, предвидени в нормативни актове и определени от административния ръководител за заемане на длъжността, съгласно чл.135, ал.1, т.2 и т.3 от ПАС:
   А/ Да отговарят на изискванията на чл.131 от ПАС;
   Б/ Да имат завършено висше образование с компютърна квалификация и образователна степен - магистър;
   В/ Да имат минимум 3(три) години трудов стаж по специалността;
   Г/ Да не са налице обстоятелствата по чл.132 от ПАС вр.чл.107 а, ал.1 от КТ.
   Д/ Отлични познания по компютърна техника и деловодни автоматизирани системи;
   Е/ Експертни познания в системната и мрежовата администрация;
   Ж/ Комуникативност, организираност, лоялност;
   З/ Умения за работа в екип.

   ІІ. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:
   А/ Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията за заемане на длъжността. В списъка на допуснатите кандидати ще бъде посочена датата на провеждане на втория етап от конкурса, началния час и мястото на провеждането му.

   Б/ Втори етап– събеседване с кандидатите, с цел установяване професионалните качества на кандидатите и изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

   ІІІ. Необходими документи, място и срок за подаването им:
   За участие в конкурса кандидатите подават писмено заявление (по образец).
   Към заявлението се прилагат:
   1. Подробна професионална автобиография;
   2. Декларация от кандидата по чл.136, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС (по образец);
   3. Декларация от кандидата по чл.107 а ал.1 от КТ (по образец);
   4. Копие от диплома за завършено висше образование(заверено от кандидата);
   5. Свидетелство за съдимост(оригинал);
   6. Медицинско свидетелство за работа(оригинал);
   7. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване(оригинал);
   8. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж на кандидата (заверени от кандидата);
   9. Други документи, удостоверяващи обстоятелства, свързани със заемане на длъжността.

   IV. Място и срок за подаване на заявление за участие:
   Заявлението за участие в конкурса и документите, приложени към него се подават в Административен съд – гр.Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 47, вх.А, ет.3, стая №9 (главен специалист-човешки ресурси) всеки работен ден, в едномесечен срок, считано от деня на публикуване на обявата в един централен ежедневник, от 9.00 до 17.00 часа. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител (нотариално заверено пълномощно).

   V. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - таблото за съобщения в сградата на Административен съд – Благоевград и на интернет страницата на съда - http://www.acbl.bg/.

   VІ. Описание на длъжността: Системният администратор подпомага административния ръководител и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда. Отговаря за програмното и технологично осигуряване на компютърната техника. Осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства. Прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им.

   VІІ. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 819 лв., съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на осн. чл.341 от ЗСВ.
   Допълнителна информация за конкурса може да се получи на тел.073/872684 – главен специалист-човешки ресурси при Административен съд – Благоевград, където на разположение на кандидатите е копие от длъжностната характеристика за длъжността. Образци на заявлението и декларациите по т.ІІІ.2 и т.ІІІ.3 са публикувани на интернет-страницата на съда

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
БЛАГОЕВГРАД:                   /П/
                                    /МАРИЯ ТОДОРОВА/

   Обявлението е публикувано във вестник „Новинар”, бр.200 от 27.08.2015 г.

   Приложения:
 Заявление  Заявление
 Декларация по чл. 136, ал.2, т.1 и т.2 от Правилника за администрацията в съдилищата.  Декларация 1
 Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.  Декларация 2
Публикувано на 17 юли 2015 г.

   Протокол за оценка и класиране на подадените оферти за избор на обслужваща банка на Административен съд - Благоевград.
Публикувано на 30 юни 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на заявление за участие в обявената със Заповед №РД-13-52/12.06.2015г. на Председателя на съда процедура за избор на банка, обслужваща Административен съд – Благоевград, се удължава до 08.07.2015 година.
   Заявление за участие в процедурата може да представите в Административен съд – Благоевград, ул. “Тодор Александров“ №47, вх.А, ет.3, стая № 9, съдебен администратор, всеки работен ден до 08.07.2015г. включително, от 08.30 до 17.00 часа.
   Изискванията към участниците в процедурата и необходимите документи са подробно описани в изпратената Ви покана от 12.06.2015г.
   Поканата е публикувана на интернет страницата на Административен съд - Благоевград.
   Допълнителна информация може да се получи на тел.: 073/872684 – съдебен администратор на Административен съд – Благоевград.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ
          НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –
          БЛАГОЕВГРАД:/П/

                                        (Мария Тодорова)
Публикувано на 15 юни 2015 г.

П О К А Н А
    Административен съд – Благоевград на основание Заповед №РД-13-52/12.06.2015г. на председателя на съда отправя покана за участие в процедура по избор на банка, обслужваща съда при следните условия:
    І. В процедурата могат да участват само банки по смисъла на Закона за кредитните институции, които:
  1. притежават пълен лиценз за обслужване;
  2. имат сключен договор с Министерство на финансите за обслужване на плащания в СЕБРА и транзитните сметки;
  3. имат сключен договор с Министерство на финансите и картов оператор във връзка с операциите на бюджетните предприятия по събирането на приходи и други постъпления чрез картови разплащания /терминални устройства/, съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой и изискванията на ДДС 2/08.03.2012г. на МФ;
  4. имат възможност да предоставят до първия работен ден на следващия месец информация за салдата по сметките и начислените лихви на титуляра на сметката за предходния месец;
  5. за всеки работен ден да предоставят информация за състоянието на инициираните платежни нареждания, както и информация за движението по сметките на съда в рамките на следващия ден;
  6. да извършват масови плащания, свързани с възнаграждения на служители на съда и участници в съдебния процес. При наличие на финансови средства по банковите сметки, плащането да се осъществява в рамките на деня, в който са представени документите от наредителя.
    ІІ. Критерии за избор на обслужваща банка и относителната тежест на всеки от тях (в проценти):№ по
ред
Показатели Процент на тежест на
отделните показатели
 1   2   3 
 1    Такси и комисионни за обслужване на клиенти 
 на органите на съдебната власт 
 10 % 
     1.1. Парични вноски от клиенти при заплащане  
 на такси в лв. 
 5 % 
     1.2. Международни преводи във валута   5 % 
 2    Електронно банкиране   5 % 
 3    Такси и комисионни за разплащане по система 
 РИНГС 
 5 % 
 4    Лихви по банкови сметки - не по-ниски от 1,95  
 % /протокол №22/22.05.2013 г. на комисия 
 % „Бюджет и финанси” на ВСС / за срока на 
 % обслужване 
 40 % 
     4.1. В лева   25 % 
     4.2. във валута   15 % 
 5    Ежеседмично /ежедневно/ инкасиране   5 % 
 6    Време за обслужване на плащанията   10 % 
 7    Банков рейтинг - удостоверен със съответния  
 документ 
 10 % 
 8    Кореспондентски отношения   5 % 
 9    Клонова мрежа   5 % 
 10    Предоставени кредити/овърдрафт в лева на 
 служители - преференциален лихвен процент, 
 такси за отпускане и обслужване на: 
 5 % 
     Всичко    100 %     ІІІ. Кандидатите представят заявление до Председателя на Административен съд – Благоевград за участие в процедурата, с приложено към него ценово предложение (оферта) в табличен вид, съгласно утвърдените критерии от №1 до №10, т.ІІ от настоящата заповед. При необходимост, офертата по всеки показател се придружава и със съответно текстово обяснение.
    Към заявлението следва да бъдат приложени следните документи:
  1. удостоверение (разпечатка) от Търговския регистър за актуално състояние на банката;
  2. лиценз за извършване на банкова дейност (заверено копие);
  3. договор с Министерство на финансите за обслужване на плащания в СЕБРА, транзитна сметка, сметка за наличности и набирателна сметка (заверено копие);
  4. представяне на банката (със задължително посочване на клиенти - бюджетни организации, вкл. и такива, обслужвани в гр. Благоевград и пълно описание на предвижданата организация на банковото обслужване на съда);
  5. потвърждение за възможността за въвеждане на ПОС-терминални устройства за обслужване операциите на бюджетните предприятия по събирането на приходи и други постъпления чрез картови разплащания, съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой;
  6. потвърждение за възможността за предоставяне на информация за салдата по сметките и лихвите, както и извършване на масови плащания в срока по т. І.4 – І.6;
  7. пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.
    ІV. Заявлението и приложенията към него се представят в запечатан непрозрачен плик, с надпис от външната му страна, съдържащ името на банката - подател, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Документите се подават в Административен съд – Благоевград, ул. “Тодор Александров“ №47, вх.А, ет.3, стая № 9, съдебен администратор, всеки работен ден до 26.06.2015г. включително, от 08.30 до 17.00 часа. Не се приемат документи за участие, представени след изтичането на крайния срок или представени в незапечатан, прозрачен, ненадписан или скъсан плик - тези обстоятелства се удостоверяват в регистъра за приемане. Допълнителна информация може да се получи на тел.: 073/872684 – съдебен администратор на Административен съд – Благоевград.


          ПРЕДСЕДАТЕЛ
          НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –
          БЛАГОЕВГРАД:/П/

                                        (Мария Тодорова)
Публикувано на 15 януари 2015 г.

ПРОТОКОЛ

    от проведения конкурс за заемане на 1бр. длъжност “Съдебен деловодител” при Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед №РД-13-134/04.11.2014 г. на Председателя на съда

   І. Резултати от проведения конкурс за длъжността “Съдебен деловодител” в Административен съд – Благоевград:
Вх.№
и дата на заявлението
Име, Презиме, Фамилия ОБЩА 
ОЦЕНКА
 30/18.11.2014г.    Емилия Василева Драганчева   5.65 
 31/25.11.2014 г.   Данаила Янчова Каферинова   4.20 
 32/25.11.2014 г.   Магдалена Димитрова Джугданова   4.54 
 33/26.11.2014 г.   Стефка Евгениева Хаджиева   4.54 
 34/01.12.2014 г.   Валентина Славчова Стоева   4.89 
 35/02.12.2014 г.   Шерфе Мехмедова Мусова   4.37 
 36/04.12.2014 г.   Даниела Димитрова Стоилкова   4.92 
 37/05.12.2014 г   Силвия Ясенова Николова   4.84 
 39/09.12.2014 г.   Надежда Любомирова Илиева   5.00 
 40/09.12.2014 г.   Десислава Тодорова Боюклиева   4.90 
 41/09.12.2014 г.   Гергана Методиева Димова   4.95 
 42/10.12.2014 г.   Аделина Йорданова Анакиева   5.40 ІІ. Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността “Съдебен деловодител” в Административен съд – Благоевград:   
МЯСТО Име, Презиме, Фамилия ОБЩА 
ОЦЕНКА
 1.    Емилия Василева Драганчева   5.65 
 2.   Аделина Йорданова Анакиева   5.40 
 3.   Надежда Любомирова Илиева   5.00 
 4.   Гергана Методиева Димова   4.95 
 5.   Даниела Димитрова Стоилкова   4.92 
 6.   Десислава Тодорова Боюклиева   4.90 
 7.   Валентина Славчова Стоева   4.89 
 8.   Силвия Ясенова Николова   4.84 
 9.   Магдалена Димитрова Джугданова   4.54 
 9.   Стефка Евгениева Хаджиева   4.54 
 10.   Шерфе Мехмедова Мусова   4.37 
 11.   Данаила Янчова Каферинова   4.20 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:       /П/
                                          (Марияна Мицева)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1.        /П/
                                      (Василка Каламска)
                                      2.        /П/
                                      (Любен Любенов)

Публикувано на 13 декември 2014 г.

    Списък на допуснатите кандидати до участие във втори етап от конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “Съдебен деловодител” в Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-134/04.11.2014 г. на Председателя на съда

  1. Маруся Добринова Филатова - Вх. № 29/12.11.2014 г.
  2. Емилия Василева Драганчева - Вх. № 30/18.11.2014 г.
  3. Данаила Янчова Каферинова - Вх. № 31/25.11.2014 г.
  4. Магдалена Димитрова Джугданова - Вх. № 32/25.11.2014 г.
  5. Стефка Евгениева Хаджиева - Вх. № 33/26.11.2014 г.
  6. Валентина Славчова Стоева - Вх. № 34/01.12.2014 г.
  7. Шерфе Мехмедова Мусова - Вх. № 35/02.12.2014 г.
  8. Даниела Димитрова Стоилкова - Вх. № 36/04.12.2014 г.
  9. Силвия Ясенова Николова - Вх. № 37/05.12.2014 г.
  10. Цветелина Божидарова Бъчварова - Вх. № 38/08.12.2014 г.
  11. Надежда Любомирова Илиева - Вх. № 39/09.12.2014 г.
  12. Десислава Тодорова Боюклиева - Вх. № 40/09.12.2014 г.
  13. Гергана Методиева Димова - Вх. № 41/09.12.2014 г.
  14. Аделина Йорданова Анакиева - Вх. № 42/10.12.2014 г.
  15. Диана Иванова Станимирова - Вх. № 43/10.12.2014 г

   Писменият изпит – тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (ЗСВ, ПАС) и събеседване с кандидатите, с цел установяване професионалните качества на кандидатите, за заемане на длъжността “Съдебен деловодител”, ще се проведе на 12.01.2015 година от 13.00 часа в сградата на Административен съд - Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 47 А, ет.3, Зала №1.
   Кандидатите следва да се явят в посочената зала и да заемат местата си не по-късно от 15 минути преди започване на изпита.
   Настоящият списък се обяви на таблото за съобщения в Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда на 13.12.2014 година.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Василка Каламска)
                                      2. /П/
                                      (Любен Любенов)Публикувано на 10 ноември 2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

   Със Заповед №РД-13-134/04.11.2014г. на Председателя на Административен съд – Благоевград е обявен конкурс за заемане на 1 бр. длъжност “Съдебен деловодител” при Административен съд – Благоевград, при следните условия:
   І. Минимални и специфични изисквания към кандидатите, предвидени в нормативни актове и определени от административния ръководител за заемане на длъжността, съгласно чл.135, ал.1, т.2 и т.3 от ПАС:
   А/ Да отговарят на изискванията на чл.131 от ПАС;
   Б/ Да имат минимална степен на завършено образование – средно;
   В/ Да не са налице обстоятелствата по чл.132 от ПАС вр.чл.107 а, ал.1 от КТ.
   Г/ Отлични познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване, компютърна грамотност;
   Д/ Отлични комуникативни умения, работа с граждани и в екип.
   ІІ. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:
   А/ Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията за заемане на длъжността. В списъка на допуснатите кандидати ще бъде посочена датата на провеждане на втория етап от конкурса, началния час и мястото на провеждането му.
   Б/ Втори етап – писмен изпит - тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/ и събеседване с кандидатите, с цел установяване професионалните качества на кандидатите.
   ІII Необходими документи, място и срок за подаването им:
   За участие в конкурса кандидатите подават писмено заявление (свободен текст), с посочени трите имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата, както и длъжността за която се кандидатства.
   Към заявлението се прилагат:
   1. Подробна професионална автобиография; Копие от документ за самоличност;
   2. Декларация от кандидата по чл.136, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС (по образец);
   3. Декларация от кандидата по чл.107 а ал.1 от КТ (по образец);
   4. Копия от диплома за завършена степен на образование;
   5. Свидетелство за съдимост(оригинал);
   6. Карта за проведен предварителен медицински преглед(оригинал);
   7. Документ, че кандидатът не страда от психично заболяване, удостоверено по съответния ред (оригинал);
   8. Копие от документ за компютърна грамотност;
   9. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж на кандидата;
   10. Други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения във връзка с обявената длъжност.
   IV. Място и срок за подаване на заявление за участие:
   Заявлението за участие в конкурса и документите, приложени към него се подават в Административен съд – гр.Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 47, вх.А, ет.3, стая №9 (главен специалист-човешки ресурси) всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, в едномесечен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата в един централен ежедневник. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител (нотариално заверено пълномощно).
   V. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - таблото за съобщения в сградата на Административен съд – Благоевград и на интернет страницата на съда - http://www.acbl.bg
   VІ. Описание на длъжността: Съдебният деловодител обработва и придвижва първоинстанционни и второинстанционни дела, прилага новопостъпили документи, като ги подрежда и номерира, подготвя делата за доклад, изпълнява указанията на председателя на състава, изготвя списъци на призовани за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и уведомления по делата, изготвя преписи от определения и решения, вписва данни по делата и прави справки.
   VІІ. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 482.00 лв., съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на осн. чл.341 от ЗСВ.
   Допълнителна информация за конкурса може да се получи на тел.073/872684 – главен специалист-човешки ресурси при Административен съд – Благоевград, където на разположение на кандидатите е копие от длъжностната характеристика за длъжността. Образец на заявлението и образци на декларациите по т.ІІІ.2 и т.ІІІ.3 са публикувани на интернет-страницата на съда

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
БЛАГОЕВГРАД:                  /П/
                                    /МАРИЯ ТОДОРОВА/

   Обявлението е публикувано във вестник „Новинар”, бр.265 от 10.11.2014 г.

   Приложения:
 Декларация от кандидата по чл.136, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС;  Декларация 1
 Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.  Декларация 2
 Заявление  Заявление


Публикувано на 28 юли 2014 г.

ПРОТОКОЛ

   за резултатите от проведения конкурс за заемане на 1бр. длъжност “Системен администратор І-ва степен” при Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед №РД-13-64/19.05.2014 г. на Председателя на съда и класиране на кандидатите

   Днес, 24 юли 2014 година, на основание Заповед № РД-13-91/25.06.2014 година на Председателя на Административен съд - Благоевград, комисия в състав:

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Марияна Ангелова Мицева - Заместник-председател на Административен съд - Благоевград

               ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. Василка Сотирова Каламска – Съдебен администратор на Административен съд – Благоевград
                                      2. Димитър Данаилов Стоянов – Системен администратор І-ва степен в Окръжна прокуратура – Благоевград

   След извършеното независимо оценяване на кандидатите, Комисията определи следните резултати:

   І. Резултати от проведения конкурс за длъжността “Системен администратор І-ва степен” в Административен съд – Благоевград:

Вх.№
на
 заявление 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ОБЩА ОЦЕНКА
 25/02.06.2014г.   Георги Борисов Стоянов   5,50 
 27/16.06.2014г.   Пламен Бойков Златарски   5,84 
 28/23.06.2014г.   Красимир Герасимов Банов   4,84 


    ІІ. Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността “Системен администратор І-ва степен” в Административен съд – Благоевград:
   МЯСТО       Име, Презиме, Фамилия       ОБЩА ОЦЕНКА   
 1   Пламен Бойков Златарски   5,84 
 2   Георги Борисов Стоянов   5,50 
 3   Красимир Герасимов Банов   4,84 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Василка Каламска)
                                      2. /П/
                                      (Димитър Стоянов)Публикувано на 14 юли 2014 г.

    В изпълнение на разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, считано от 14.07.2014 г. Административен съд - Благоевград преминава към обслужване съгласно цитираната разпоредба.

   На страните по административни дела се осигурява възможност да заплащат депозити за вещи лица и държавни такси чрез магнитни или чип карти (дебитна или кредитна) на ПОС терминал, намиращ се в „Регистратура” на Административен съд – Благоевград.

Председател на Административен съд - Благоевград: /П/
                                    (Мария Тодорова)
Публикувано на 30 юни 2014 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие във втори етап от конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “Системен администратор І-ва степен” при Административен съд - Благоевград, обявен със Заповед №РД-13-64/19.05.2014 г. на Председателя на съда:

1. Георги Борисов Стоянов – Вх. №25/02.06.2014 г.
2. Пламен Бойков Златарски – Вх. №27/16.06.2014 г.
3. Красимир Герасимов Банов – Вх. №28/23.06.2014 г.

    Събеседването, с цел установяване професионалните качества на кандидатите и изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, ще се проведе на 24.07.2014 година от 10.00 часа в сградата на Административен съд - гр.Благоевград, ул. ”Тодор Александров” № 47 А, ет.3, Зала №2, като кандидатите са длъжни да се явят в посочената зала и да заемат местата си не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди започването на изпита.

   Настоящият списък се обяви на таблото за съобщения в Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда на 30.06.2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Василка Каламска)
                                      2. /П/
                                      (Димитър Стоянов)
Списък на недопуснатите кандидати до участие във втори етап от конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “Системен администратор І-ва степен” при Административен съд - Благоевград, обявен със Заповед №РД-13-64/19.05.2014 г. на Председателя на съда:

1.Мария Георгиева Василева - вх. № 26/11.06.2014 г.


   Мотиви: – Към заявлението не са представени: документ за завършено висше образование с компютърна квалификация и образователна степен – магистър, съгласно Раздел І, б.Б от обявлението за провеждане на конкурса и документ, удостоверяващ изискуемия три години трудов стаж по специалността, съгласно Раздел І, б.В от обявлението за провеждане на конкурса.
   Настоящият списък се обяви на таблото за съобщения в Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда на 30.06.2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Василка Каламска)
                                      2. /П/
                                      (Димитър Стоянов)Публикувано на 23 май 2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

   Със Заповед №РД-13-64/19.05.2014г. на Председателя на Административен съд – Благоевград е обявен конкурс за заемане на 1 бр. длъжност “Системен администратор І-ва степен” при Административен съд – Благоевград, при следните условия:
   І. Минимални и специфични изисквания към кандидатите, предвидени в нормативни актове и определени от административния ръководител за заемане на длъжността, съгласно чл.135, ал.1, т.2 и т.3 от ПАС:
   А/ Да отговарят на изискванията на чл.131 от ПАС;
   Б/ Да имат завършено висше образование с компютърна квалификация и образователна степен - магистър;
   В/ Да имат минимум 3(три) години трудов стаж по специалността;
   Г/ Да не са налице обстоятелствата по чл.132 от ПАС вр.чл.107 а, ал.1 от КТ.
   Д/ Отлични познания по компютърна техника и деловодни автоматизирани системи;
   Е/ Експертни познания в системната и мрежовата администрация;
   Ж/ Комуникативност, организираност, лоялност;
   З/ Умения за работа в екип.

   ІІ. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:
   А/ Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията за заемане на длъжността. В списъка на допуснатите кандидати ще бъде посочена датата на провеждане на втория етап от конкурса, началния час и мястото на провеждането му.

   Б/ Втори етап - събеседване с кандидатите, с цел установяване професионалните качества на кандидатите и изпълнението на изискванията за заемането на длъжността

   III. Необходими документи, място и срок за подаването им:
   За участие в конкурса кандидатите подават писмено заявление (по образец).
   Към заявлението се прилагат:
   1. Копие от документ за самоличност;
   2. Подробна професионална автобиография;
   3. Декларация от кандидата по чл.136, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС (по образец);
   4. Декларация от кандидата по чл.107 а ал.1 от КТ (по образец);
   5. Копия от диплома за завършено висше образование;
   6. Свидетелство за съдимост(оригинал);
   7. Медицинско свидетелство за работа(оригинал);
   8. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
   9. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация;
   10. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж на кандидата;

   Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати, препоръки от предишни работодатели и други документи, които доказват тяхната квалификация и умения във връзка с обявената длъжност.

   IV. Място и срок за подаване на заявление за участие:
   Заявлението за участие в конкурса и документите, приложени към него се подават в Административен съд – гр.Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 47, вх.А, ет.3, стая №9 (главен специалист-човешки ресурси) всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, в едномесечен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата в един централен ежедневник. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител (нотариално заверено пълномощно).

   V. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - таблото за съобщения в сградата на Административен съд – Благоевград и на интернет страницата на съда - http://www.acbl.bg/.

   VІ. Описание на длъжността: Системният администратор подпомага административния ръководител и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда. Отговаря за програмното и технологично осигуряване на компютърната техника. Осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства. Прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им.

   VІІ. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 819 лв., съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на осн. чл.341 от ЗСВ.
   Допълнителна информация за конкурса може да се получи на тел.073/872684 – главен специалист-човешки ресурси при Административен съд – Благоевград, където на разположение на кандидатите е копие от длъжностната характеристика за длъжността. Образец на заявлението и образци на декларациите по т.ІІІ.3 и т.ІІІ.4 са публикувани на интернет-страницата на съда

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
БЛАГОЕВГРАД:                   /П/
                                    /МАРИЯ ТОДОРОВА/

   Обявлението е публикувано във вестник „Новинар”, бр.119 от 23.05.2014 г.

   Приложения:
 Заявление  Заявление
 Декларация по чл. 136, ал.2, т.1 и т.2 от Правилника за администрацията в съдилищата.  Декларация 1
 Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.  Декларация 2


Публикувано на 14 Май 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Резултати от проведения изпит в конкурса за заемане на 1бр. длъжност “Съдебен помощник” при Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-15/27.02.2014г., изменена със Заповед №РД-13-20/04.03.2014г. , и двете на Председателя на съда и класиране на кандидатите

   І. Резултати от проведения конкурс за длъжността “съдебен помощник” в Административен съд – Благоевград:
Вх.№
на
 заявление 
ИМЕ ОЦЕНКА
ОТ
 ПИСМЕН 
ИЗПИТ
ОЦЕНКА
ОТ
УСТЕН
ИЗПИТ
   БАЛ   
 3/11.03.2014г.   Ива Миткова Цветанова   5.00   5.33   5.17 
 4/14.03.2014г.   Николай Николаев Георгиев   5.67   5.50   5.59 
 10/27.03.2014г.   Райна Венциславова Василева   4.67   5.33   5.00 
 11/27.03.2014г   Христина Христова Манева   4.50   4.33   4.42 
 15/04.04.2014г.   Илияна Кирилова Димова-Николова   5.00   5.67   5.34 
 17/04.04.2014г   Емилия Асенова Шумкова   4.33   4.17   4.25 
 20/07.04.2014г.   Георги Любомиров Терзиев   5.33   5.00   5.17 


   ІІ. Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Административен съд – Благоевград:
   МЯСТО       ИМЕ       БАЛ   
 1   Николай Николаев Георгиев   5.59 
 2   Илияна Кирилова Димова-Николова   5.34 
 3   Ива Миткова Цветанова   5.17 
 3   Георги Любомиров Терзиев   5.17 
 4   Райна Венциславова Василева   5.00 
 5   Христина Христова Манева   4.42 
 6   Емилия Асенова Шумкова   4.25 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                      2. /П/
                                      (Иван Шекерлийски)
                                      3. /П/
                                      (Василка Каламска)


Публикувано на 30 април 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Списък на допуснатите до устен изпит кандидати в конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “Съдебен помощник” при Административен съд - Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-15/27.02.2014г., изменена със Заповед №РД-13-20/04.03.2014г. , и двете на Председателя на съда:

Вх.№ на заявление ИМЕ ОЦЕНКА
   3/11.03.2014г.       Ива Миткова Цветанова       5.00   
   4/14.03.2014г.       Николай Николаев Георгиев       5.67   
   10/27.03.2014г.       Райна Венциславова Василева       4.67   
   11/27.03.2014г.       Христина Христова Манева       4.50   
   12/02.04.2014г.       Наташа Венциславова Читакова       4.50   
   13/02.04.2014г.       Евелина Божидарова Николова       4.50   
   15/04.04.2014г.       Илияна Кирилова Димова-Николова       5.00   
   17/04.04.2014г.       Емилия Асенова Шумкова       4.33   
   18/04.04.2014г.       Боряна Александрова Кабзималска       4.83   
   20/07.04.2014г.       Георги Любомиров Терзиев       5.33   
   24/07.04.2014г.       Соня Ангелова Сотирова       4.50   

   Устният изпит ще се проведе на 13.05.2014г. от 13.30 часа в сградата на Административен съд – Благоевград, Зала № 1. Кандидатите следва да се явят в посочената зала и да заемат местата си не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди започването на изпита.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                      2. /П/
                                      (Иван Шекерлийски)Публикувано на 30 април 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Списък на недопуснатите до устен изпит кандидати в конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “Съдебен помощник” при Административен съд - Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-15/27.02.2014г., изменена със Заповед №РД-13-20/04.03.2014г. , и двете на Председателя на съда:

Вх.№ на заявление ИМЕ ОЦЕНКА
   2/10.03.2014г.       Мая Ивайлова Бъскова       3.83   
   6/19.03.2014г.       Десислава Георгиева Пеовска       3.67   
   7/20.03.2014г.       Георги Росенов Стаменов       3.67   
   8/25.03.2014г.       Теодора Димитрова Тодорова       3.17   
   14/03.04.2014г.       Иванка Бойкова Георгиева       3.00   
   19/04.04.2014г       Весела Пламенова Ковачева       3.67   
   21/07.04.2014г.       Ина Младенова Шкодрова       3.83   
   22/07.04.2014г.       Марио Георгиев Цветков       3.83   


   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                      2. /П/
                                      (Иван Шекерлийски)
Публикувано на 09 април 2014 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие във втори етап от конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “Съдебен помощник” при Административен съд - Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-15/27.02.2014г., изменена със Заповед №РД-13-20/04.03.2014г. , и двете на Председателя на съда:

1. Ирена Ананиева Даутева - Вх.№ 1/10.03.2014 г.
2. Мая Ивайлова Бъскова - Вх.№ 2/10.03.2014г.
3. Ива Миткова Цветанова - Вх.№ 3/11.03.2014г.
4. Николай Николаев Георгиев - Вх.№ 4/14.03.2014г.
5. Десислава Георгиева Пеовска - Вх.№ 6/19.03.2014г.
6. Георги Росенов Стаменов - Вх.№ 7/20.03.2014г.
7. Теодора Димитрова Тодорова - Вх.№ 8/25.03.2014г.
8. Райна Венциславова Василева - Вх.№ 10/27.03.2014 г.
9 Христина Христова Манева - Вх.№ 11/27.03.2014 г.
10. Наташа Венциславова Читакова - Вх.№12/02.04.2014г.
11. Евелина Божидарова Николова - Вх.№ 13/02.04.2014 г.
12. Иванка Бойкова Георгиева - Вх.№ 14/03.04.2014г.
13. Илияна Кирилова Димова - Николова - Вх.№ 15/04.04.2014 г.
14. Гергана Стойчева Георгиева - Вх.№ 16/04.04.2014г.
15. Емилия Асенова Шумкова - Вх. № 17/04.04.2014г.
16. Боряна Александрова Кабзималска - Вх.№ 18/04.04.2014 г.
17. Весела Пламенова Ковачева - Вх.№ 19/04.04.2014 г.
18. Георги Любомиров Терзиев - Вх.№ 20/07.04.2014 г.
19. Ина Младенова Шкодрова - Вх.№ 21/07.04.2014 г.
20. Марио Георгиев Цветков - Вх.№ 22/07.04.2014г.
21. Катерина Руменова Димитрова - Вх.№ 23/07.04.2014 г.
22. Соня Ангелова Сотирова - Вх.№ 24/07.04.2014 г.

   Писменият изпит – Писменият изпит – решаване на административноправен казус върху материята, включена в Конспекта на устния изпит ще се проведе на 24.04.2014 година от 13,30 часа в сградата на Стопански факултет, ЮЗУ “Нефит Рилски” - гр.Благоевград, Учебен корпус 3, ул.”Крали Марко” № 2, зала 102, ет. 1 като кандидатите са длъжни да се явят в посочената зала и да заемат местата си не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди започването на изпита.
   До трети етап от конкурса (устен изпит) ще бъдат допуснати само кандидатите, издържали писмения изпит с оценка над Добър 4.00. Кандидатите с оценка Добър 4.00 и по-ниска не се допускат до третия етап от конкурса.
   Датата на провеждане на третия етап от конкурса ще се обяви на информационното табло в сградата на Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда след обявяване на резултатите от писмения изпит. Методическите указания за провеждане на конкурса за длъжността “съдебен помощник” са на разположение при Главен специалист “Човешки ресурси”, стая № 9, Административен съд – Благоевград.
   Настоящият списък се обяви на таблото за съобщения в Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда на 09.04.2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                      2. /П/
                                      (Иван Шекерлийски)
                                      3. /П/
                                      (Василка Каламска)
Списък на недопуснатите кандидати до участие във втори етап от конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “Съдебен помощник” при Административен съд - Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-15/27.02.2014г., изменена със Заповед №РД-13-20/04.03.2014г. , и двете на Председателя на съда:

1. Мария Георгиева Василева - вх.№ 5/17.03.2014 г.
2. Христо Иванов Тасев – вх.№ 9/25.03.2014 г.
   Мотиви: – Към заявлението не са представени документи за компютърна грамотност, съгласно Раздел ІV, т. 11 от обявлението за провеждане на конкурса.
   Настоящият списък се обяви на таблото за съобщения в Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда на 09.04.2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Марияна Мицева)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                      2. /П/
                                      (Иван Шекерлийски)
                                      3. /П/
                                      (Василка Каламска)Публикувано на 4 Март 2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

   Със Заповед №РД-13-15/27.02.2014г. на Председателя на Административен съд – Благоевград, изменена със Заповед №РД-13-20/04.03.2014г. е обявен конкурс за заемане на 1 бр. длъжност “съдебен помощник” при Административен съд – Благоевград, при следните условия:
   І. Минимални и специфични изисквания към кандидатите предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
   А/ Да имат само българско гражданство;
   Б/ Да са навършили пълнолетие;
   В/ Да не са поставени под запрещение и да не страдат от психическо заболяване;
   Г/ Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
   Д/ Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност ;
   Е/ Да имат висше образование по специалност „Право”;
   Ж/ Да са преминали изискуемия стаж по ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност;
   З/ Да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
   И/ Да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;
   Й/ Да не са налице обстоятелствата по чл.132 от ПАС вр.чл.107 а, ал.1 от КТ.
   ІІ. Специфични изисквания, определени от административния ръководител на Административен съд – Благоевград, съгласно чл.135, ал.1, т.3 от ПАС:
   А/ Компютърна грамотност;
   Б/ Умения за работа с правно-информационни системи;
   В/ Комуникативност, организираност, лоялност;
   Г/ Умения за работа в екип.
   ІІІ. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:
   А/ Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията за заемане на длъжността. В списъка на допуснатите кандидати ще бъде посочена датата на провеждане на втория етап от конкурса, началния час и мястото на провеждането му.
   Б/ Втори етап - писмен изпит – решаване на административно-правен казус върху материята, включена в конспекта за устния изпит. Писмените работи ще се оценяват по шестобалната система (от 2 до 6).
   В/ Трети етап – устен изпит върху въпроси от конспект по административно-правни науки. До трети етап на конкурса ще бъдат допуснати само кандидатите, издържали писмения изпит с оценка над Добър 4.00. Знанията на кандидатите ще се оценяват по шестобалната система (от 2 до 6).
   Резултатът от изпита на всеки един кандидат е сбор от оценката от писмения и от устния изпит.
   Конкурса ще бъде проведен по одобрени от председателя на съда методически указания, които ще се предоставят на кандидатите при подаване на заявленията за участие в конкурса.
   ІV. Необходими документи, място и срок за подаването им:
   За участие в конкурса кандидатите подават писмено заявление (свободен текст), с посочени трите имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата, както и длъжността за която се кандидатства.
   Към заявлението се прилагат:
   1. Копие от документ за самоличност;
   2. Подробна професионална автобиография;
   3. Декларация от кандидата по чл.136, ал.2, т.1 и т.2 от ПАС (по образец);
   4. Декларация от кандидата по чл.107 а ал.1 от КТ (по образец);
   5. Копия от диплома за завършено висше юридическо образование;
   6. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
   7. Свидетелство за съдимост(оригинал);
   8. Медицинско свидетелство за работа(оригинал);
   9. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация;
   10. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж на кандидата;
   11. Копия от документи за компютърна грамотност;
   12. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
   Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения във връзка с обявената длъжност.
   V. Място и срок за подаване на заявление за участие:
   Заявлението за участие в конкурса и документите, приложени към него се подават в Административен съд – гр.Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 47, вх.А, ет.3, стая №9 (главен специалист-човешки ресурси) до 16.30 часа на 07.04.2014г. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител (нотариално заверено пълномощно).
   VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - таблото за съобщения в сградата на Административен съд – Благоевград и на интернет страницата на съда - http://www.acbl.bg
   VІІ. Описание на длъжността: Съдебният помощник подпомага съдиите в тяхната работа. Извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна. Подпомага образуването на делата и следи за спазване на законоустановените срокове. Изготвя проекти на съдебни актове. Проучва, анализира и обобщава съдебната практика. Изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални знания. Дава мнения по дела, доклади и становища по правни въпроси.
   VІІІ. Минимален размер на основната заплата за длъжността – съгласно ЗСВ.
   Допълнителна информация за конкурса може да се получи на тел.073/872684 – главен специалист-човешки ресурси при Административен съд – Благоевград, където на разположение на кандидатите е копие от длъжностната характеристика за длъжността, копие от конспект за провеждане на устния изпит и копие от одобрените методически указания за провеждане на конкурса. Образци на декларациите по т.ІV.3, т.ІV.4 и т.ІV.5 са публикувани на интернет-страницата на съда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
БЛАГОЕВГРАД:                  /П/
                                    /МАРИЯ ТОДОРОВА/

   Обявлението е публикувано във вестник „Новинар”, бр.51 от 01.03.2014 г. и бр.54 от 05.03.2014 г.

   Приложения:
 Декларация по чл. 136, ал.2, т.1 и т.2 и чл.11, ал.2 от Правилника за администрацията в съдилищата вр. чл.162 от ЗСВ.  Декларация 1
 Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.  Декларация 2
 Заявление  Заявление
 Конспект  Конспект


Публикувано на 2 Октомври 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Резултати от проведения изпит в конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “съдебен помощник” при Административен съд – Благоевград, обявен със заповед № РД-13-20/17.09.2012г. на Председателя на съда и класиране на кандидатите:

   І. Резултати от проведения конкурс за длъжността “съдебен помощник” в Административен съд – Благоевград:
Вх.№
на
 заявление 
ИМЕ ОЦЕНКА
ОТ
 ПИСМЕН 
ИЗПИТ
ОЦЕНКА
ОТ
УСТЕН
ИЗПИТ
   БАЛ   
 20   Боряна Александрова Кабзималска   5.33   4.83   10.16 
 22   Ива Миткова Цветанова   5.00   5.17   10.17 
 24   Наташа Венциславова Читакова   5.17   4.17   9.34 
 29   Райна Венциславова Василева   5.67   5.83   11.50 
 34   Илиана Иванова Стоилова   5.33   5.00   10.33 
 36   Славка Стефанова Баханова   5.83   6.00   11.83 
 37   Илияна Кирилова Димова-Николова   5.17   5.50   10.67 
 39   Богиня Кирилова Богомилова   5.33   5.83   11.16 


   ІІ. Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Административен съд – Благоевград:
   МЯСТО       ИМЕ       БАЛ   
 1   Славка Стефанова Баханова   11.83 
 2   Райна Венциславова Василева   11.50 
 3   Богиня Кирилова Богомилова   11.16 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Мария Тодорова)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                      2. /П/
                                      (Марияна Мицева)
                                      3. /П/
                                      (Василка Каламска)


Публикувано на 18 Септември 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Списък на допуснатите до устен изпит кандидати в конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “съдебен помощник” при Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-20/17.09.2012г. на Председателя на съда:

Вх.№ на заявление ИМЕ ОЦЕНКА
   20       Боряна Александрова Кабзималска       5.33   
   22       Ива Миткова Цветанова       5.00   
   24       Наташа Венциславова Читакова       5.17   
   29       Райна Венциславова Василева       5.67   
   32       Николета Георгиева Лазарова       4.66   
   33       Вергиния Руменова Костадинова-Качулска       4.50   
   34       Илиана Иванова Стоилова       5.33   
   36       Славка Стефанова Баханова       5.83   
   37       Илияна Кирилова Димова-Николова       5.17   
   38       Евелина Божидарова Николова       5.00   
   39       Богиня Кирилова Богомилова       5.33   
   40       Милена Николова Николова       5.17   
   41       Надежда Костадинова Кайнакчиева       5.83   

   Устния изпит ще се проведе на 02.10.2013г. от 13.30 часа в сградата на Административен съд – Благоевград, Зала №1. Кандидатите следва да се явят в посочената зала и да заемат местата си не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди започването на изпита.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Мария Тодорова)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                      2. /П/
                                      (Марияна Мицева)Публикувано на 18 Септември 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Списък на недопуснатите до устен изпит кандидати в конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “съдебен помощник” при Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-20/17.09.2012г. на Председателя на съда:

Вх.№ на заявление ИМЕ ОЦЕНКА
   21       Десислава Стоянова Христова       4.00   
   23       Ирена Ананиева Даутева       3.83   
   25       Илия Олегов Милев       3.00   
   26       Бисер Стаменов Велинов       3.00   
   27       Милка Йорданова Спасова       3.33   
   28       Пламена Антонова Цветкова       4.00   
   30       Георги Любомиров Терзиев       4.00   
   31       Кристина Спасова Мавродиева       4.00   
   35       Теодора Димитрова Тодорова       3.83   


   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Мария Тодорова)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                      2. /П/
                                      (Марияна Мицева)Публикувано на 17 Септември 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Със Заповед № РД-13-26/17.09.2013г. на Председателя на Административен съд – Благоевград и в изпълнение на Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/25.07.2013г., т.4.7 е възобновено провеждането на обявения със Заповед №РД-13-20/17.09.2012г. конкурс за заемане на 1 брой длъжност “Съдебен помощник” при Административен съд – Благоевград.
   Резултатите от проведения на 06.11.2012г. писмен изпит ще бъдат обявени на информационното табло на Административен съд – Благоевград и в интернет-страницата на съда в тридневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Мария Тодорова)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                      2. /П/
                                      (Марияна Мицева)Публикувано на 09 Ноември 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Със Заповед № РД-13-40/08.11.2012г. на Председателя на Административен съд – Благоевград и в изпълнение на Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 48/08.11.2012г. се СПИРА обявения със Заповед № РД-13-20/17.09.2012г. конкурс за заемане на 1 брой длъжност “Съдебен помощник” при Административен съд – Благоевград до следващо решение на Висшия съдебен съвет.
   При издаване на заповед за продължаване на процедурата по провеждане на конкурса или в случай на прекратяването й, участниците в конкурса ще бъдат уведомени чрез поставяне на съобщение на информационното табло на Административен съд – Благоевград и в интернет-страницата на съда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Мария Тодорова)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                      2. /П/
                                      (Марияна Мицева)
                                      3. /П/
                                      (Василка Каламска)Публикувано на 16 Октомври 2012 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие във втори етап от конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “Съдебен помощник” при Административен съд Благоевград, обявен със Заповед №РД-13-20/17.09.2012г. на Председателя на съда:

1. Боряна Александрова Кабзималска - Вх. № 20/29.09.2012 г.
2. Десислава Стоянова Христова - Вх. № 21/01.10.2012 г.
3. Ива Миткова Цветанова - Вх. № 22/05.10.2012 г.
4. Ирена Ананиева Даутева - Вх. № 23/08.10.2012 г.
5. Наташа Венциславова Читакова - Вх. № 24/08.10.2012 г.
6. Илия Олегов Милев - Вх. № 25/09.10.2012 г.
7. Бисер Стаменов Велинов - Вх. № 26/09.10.2012 г.
8. Милка Йорданова Спасова - Вх. № 27/09.10.2012 г.
9. Пламена Антонова Цветкова - Вх. № 28/11.10.2012 г.
10. Райна Венциславова Василева - Вх. № 29/12.10.2012 г.
11. Георги Любомиров Терзиев - Вх. № 30/12.10.2012 г.
12. Кристина Спасова Мавровиева - Вх. № 31/12.10.2012 г.
13. Николета Георгиева Лазарова - Вх. № 32/12.10.2012 г.
14. Вергиния Руменова Костадинова-Качулска - Вх. № 33/12.10.2012 г.
15. Илиана Иванова Стоилова - Вх. № 34/12.10.2012 г.
16. Теодора Димитрова Тодорова - Вх. № 35/15.10.2012 г.
17. Славка Стефанова Баханова - Вх. № 36/15.10.2012 г.
18. Илияна Кирилова Димова-Николова - Вх. № 37/15.10.2012 г.
19. Евелина Божидарова Николова - Вх. № 38/15.10.2012 г.
20. Богиня Кирилова Богомилова - Вх. № 39/15.10.2012 г.
21. Милена Николова Николова - Вх. № 40/15.10.2012 г.
22. Надежда Костадинова Кайнакчиева - Вх. № 41/15.10.2012 г.
23. Илияна Иванова Караджова - Вх. № 42/15.10.2012 г.

Недопуснати кандидати :
1. Гергана Герасимова Таскова - Вх.№ 43/15.10.2012 г., към заявлението не е представена служебна бележка от Център за психично здраве удостоверяваща, че кандидатът не се води на отчет.;

   Писменият изпит – решаване на административноправен казус върху материята, включена в Конспекта на устния изпит ще се проведе на 06.11.2012 година от 12,30 часа в сградата на Стопански факултет, ЮЗУ “Нефит Рилски” - гр.Благоевград, Учебен корпус 3, ул.”Крали Марко” № 2, зала 104, ет.1, като кандидатите са длъжни да се явят в посочената зала и да заемат местата си не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди започването на изпита.
   До трети етап от конкурса (устен изпит) ще бъдат допуснати само кандидатите, издържали писмения изпит с оценка над Добър 4.00. Кандидатите с оценка Добър 4.00 и по-ниска не се допускат до третия етап от конкурса.
   Датата на провеждане на третия етап от конкурса ще се обяви на информационното табло в сградата на Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда след обявяване на резултатите от писмения изпит. Методическите указания за провеждане на конкурса за длъжността “съдебен помощник” са на разположение при съдебния администратор, стая № 9, Административен съд – Благоевград.
   Настоящият списък се обяви на таблото за съобщения в Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда на 16.10.2012 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Мария Тодорова)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                      2. /П/
                                      (Марияна Мицева)
                                      3. /П/
                                      (Василка Каламска)Публикувано на 18 Септември 2012 г.

   Със Заповед №РД-13-20/17.09.2012г. на Председателя на Административен съд – Благоевград е обявен конкурс за заемане на 1 бр. длъжност “съдебен помощник” при Административен съд – Благоевград, при следните условия:
   І. Минимални и специфични изисквания към кандидатите предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
   А/ Да имат само българско гражданство;
   Б/ Да имат висше образование по специалност „Право”;
   В/ Да са преминали изискуемия стаж по ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност;
   Г/ Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
   Д/ Да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
   Е/ Да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;
   Ж/ Да не страдат от психическо заболяване;
   З/ Да не са налице обстоятелствата по чл.152 от ПАРОАВАС вр. чл.107а от КТ.
   ІІ. Специфични изисквания, определени от административния ръководител на Административен съд – Благоевград, съгласно чл.155, ал.1, т.3 от ПАРОАВАС:
   А/ Компютърна грамотност;
   Б/ Умения за работа с правно-информационни системи;
   В/ Комуникативност, организираност, лоялност;
   Г/ Умения за работа в екип.
   ІІІ. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:
   А/ Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията за заемане на длъжността. В списъка на допуснатите кандидати ще бъде посочена датата на провеждане на втория етап от конкурса, началния час и мястото на провеждането му.
   Б/ Втори етап - писмен изпит – решаване на административно-правен казус върху материята, включена в конспекта за устния изпит. Писмените работи ще се оценяват по шестобалната система (от 2 до 6).
   В/ Трети етап – устен изпит върху въпроси от конспект по административно-правни науки. До трети етап на конкурса ще бъдат допуснати само кандидатите, издържали писмения изпит с оценка над Добър 4.00. Знанията на кандидатите ще се оценяват по шестобалната система (от 2 до 6).
   Резултатът от изпита на всеки един кандидат е сбор от оценката от писмения и от устния изпит.
   Конкурса ще бъде проведен по одобрени от председателя на съда методически указания, които ще се предоставят на кандидатите при подаване на заявленията за участие в конкурса.
   ІV. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в конкурса кандидатите подават писмено заявление (свободен текст), с посочени трите имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата.
   Към заявлението се прилагат:
   1.Копие от документ за самоличност;
   2.Подробна професионална автобиография;
   3.Декларация от кандидата по чл.156, ал.2, т.1 от ПАРОАВАС (по образец);
   4.Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл. 152 от ПАРОАВАС вр. чл.107а, ал.1 от КТ (по образец);
   5.Декларация за спазване на изискванията на чл.162 от ЗСВ (по образец);
   6.Копия от диплома за завършено висше юридическо образование;
   7.Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
   8.Свидетелство за съдимост;
   9.Медицинско свидетелство за работа;
   10.Копия от документи за придобита допълнителна квалификация;
   11.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж на кандидата;
   12.Копия от документи за компютърна грамотност;
   13.Служебна бележка от Център за психично здраве удостоверяваща, че кандидата не се води на отчет.
Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения във връзка с обявената длъжност.
   V. Място и срок за подаване на заявление за участие:
   Заявлението за участие в конкурса и документите, приложени към него се подават в Административен съд – гр.Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 47, вх.А, ет.3, стая №9 (съдебен администратор) до 16.30 часа на 15.10.2012г. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител (нотариално заверено пълномощно).
   VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - таблото за съобщения в сградата на Административен съд – Благоевград и на интернет страницата на съда - http://www.acbl.bg/.
   VІІ. Описание на длъжността:
   Съдебният помощник подпомага съдиите в тяхната работа. Извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна. Подпомага образуването на делата и следи за спазване на законоустановените срокове. Изготвя проекти на съдебни актове. Проучва, анализира и обобщава съдебната практика. Изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални знания. Дава мнения по дела, доклади и становища по правни въпроси.
   VІІІ. Минимален размер на основната заплата за длъжността – съгласно ЗСВ.
   Допълнителна информация за конкурса може да се получи на тел.073/872684 – съдебен администратор на Административен съд – Благоевград, където на разположение на кандидатите е копие от длъжностната характеристика за длъжността, копие от конспект за провеждане на устния изпит и копие от одобрените методически указания за провеждане на конкурса. Образци на декларациите по т.ІV.3, т.ІV.4 и т.ІV.5 са публикувани на интернет-страницата на съда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
БЛАГОЕВГРАД:      /ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА/

Декларация във връзка с чл. 152 от Правилника за администрацията в районните,окръжните,административните,военните и апелативните съдилища и чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда Приложение 1
във връзка с чл. 162 от Закона за съдебната власт Приложение 2
във връзка с чл. 156, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища Приложение 3
Конспект Приложение 4

Архив